PRO LEPŠÍ FUNKCI WEBOVÝCH STRÁNEK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES. POKUD BUDETE NAŠE STRÁNKY NADÁLE POUŽÍVAT BEZ TOHO, ANIŽ BYSTE SI ZMĚNILI NASTAVENÍ VE VAŠEM PROHLÍŽEČI, BUDEME TO POVAŽOVAT ZA VÁŠ SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES NA NAŠICH STRÁNKÁCH.

CZ SK

Zasady o ochrane osobnich udaju

DIPARLUX CZ&SK s.r.o.
IČO: 29006201
so sídlom: Janáčkovo Nábřeží 713/33, 15000 Praha 5
Informácie a prístup k osobným údajom podľa čl. 13 nariadenia EU č. 2016/679 (ďalej tiež GDPR)

 1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu: DIPARLUX CZ&SK s.r.o., IČ: 29006201, se sídlem: Janáčkovo Nábřeží 713/33, 15000 Praha 5
 2. Subjekty údajov: klienti a dodávatelia správcu
 3. Rozsah osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska/sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.
 4. Osobné údaje budú spracované za účelom naplnenia zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a za účelom posielania obchodných oznámení. Zákonným dôvodom spracovania je plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností a oprávnený záujem (posielanie obchodných oznámení).
 5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 6. Právny základ pre spracovanie (titul): plnenie zmluvy, plnenie právnej povinnosti
 7. Oprávnené záujmy správcu: správca uskutočňuje priamy marketing (posielanie newsletterov). Z odberu newsletterov je možno sa odhlásiť v pätičke každého newsletteru.
 8. Úmysel správcu predať osobné údaje do tretej zeme alebo medzinárodných organizácii: správca predáva iba obmedzené informácie spojené s používaním analytických služieb Google Analytics.
 9. Predávajúci pre plnenie zmluvy používa služieb subdodávateľov, prevažne poskytovateľa prepravy a poskytovateľa mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v EU a v 3. krajinách)
 10. Predávajúci prijal, a spracovateľa zmluvne zaviazal, technicky a organizačne zabezpečiť ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či stráte, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovávania údajov zabezpečené všetky povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov. Spracovatelia so sídlom v 3. krajinách sa zaviazali dodržovať medzinárodnú dohodu zaisťujúcu úroveň ochrany osobných údajov stanovenou GDPR.
 11. Doba, počas ktorej budú osobné údaje spracované: po dobu plnenia zmluvy a potom v rozsahu zákonných archivačných lehôt; pri posielaní newsletterov do doby odhlásenia sa z odberu newsletterov.
 12. Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má užívateľ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Uvedené práva možno uplatňovať a akékoľvek dotazy k ochrane osobných údajov možno posielať na eshop@arlam.sk. V prípade, že sa subjekt domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov, má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (http://www.dataprotection.gov.sk)
 13. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou i zmluvnou požiadavkou
 14. Osobné údaje budú spracovávané v elektronické i listinnej podobe automatizovaným a manuálnym spôsobom.
 15. Za účelom zvýšenia užívateľskej prívetivosti a pre analytické monitorovanie používa Predávajúci pre chod webových stránok tzv. cookies - textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v počítači návštevníka webových stránok. Podrobnosti sú uvedené v cookies hláške. Návštevník webu môže zakázať ukladanie cookies v nastavení prehliadača.
Riadime sa zásadou O ochrane osobných údajov.